081-978-5969

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

   

คำชี้แจง

1.   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ คือผู้สมัครสอบและ แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2.   ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้
2.1 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่แจ้งสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
2.2 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครไม่ทันกำหนด
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์สอบโดย สามารถชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ) และแจ้งหลักฐานการชำระค่าสมัครที่
Line ID : @natprogram ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @natprogram หรือโทร 081-978-5969
Untitled Document

National Academic Test Program (NAT)
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร