081-978-5969

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

Untitled Document

National Academic Test Program (NAT)
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร